Special Feature

Shikoku 88 Temples

Tokushima Prefecture
(Temple 1)   (Temple 2)   (Temple 3)   (Temple 4)   (Temple 5)
       
Ryozenji   Konsenji   Konsenji   Dainichiji   Jizoji
                 
(Temple 6)   (Temple 7)   (Temple 8)   (Temple 9)   (Temple 10)
       
Anrakuji   Jurakuji   Kumadaniji   Horinji   Kirihataji
                 
(Temple 11)   (Temple 12)   (Temple 13)   (Temple 14)   (Temple 15)
       
Fujiidera   Shosanji   Dainichiji   Jorakuji   Kokubunji
                 
(Temple 16)   (Temple 17)   (Temple 18)   (Temple 19)   (Temple 20)
       
Kannonji   Idoji   Onzanji   Tatsueji   Kakurinji
                 
(Temple 21)   (Temple 22)   (Temple 23)        
           
Tairyuji   Byodoji   Yakuoji        

Tokushima Prefecture
(Temple 1)   (Temple 2)   (Temple 3)   (Temple 4)
     
Ryozenji   Gokurakuji   Konsenji   Dainichiji
             
(Temple 5)   (Temple 6)   (Temple 7)   (Temple 8)
     
Jizoji   Anrakuji   Jurakuji   Kumadaniji
             
(Temple 9)   (Temple 10)   (Temple 11)   (Temple 12)
     
Horinji   Kirihataji   Fujiidera   Shosanji
             
(Temple 13)   (Temple 14)   (Temple 15)   (Temple 16)
     
Dainichiji   Jorakuji   Kokubunji   Kannonji
             
(Temple 17)   (Temple 18)   (Temple 19)   (Temple 20)
     
Idoji   Onzanji   Tatsueji   Kakurinji
             
(Temple 21)   (Temple 22)   (Temple 23)    
       
Tairyuji   Byodoji   Yakuoji    

Tokushima Prefecture
(Temple 1)   (Temple 2)
 
Ryozenji   Gokurakuji
     
(Temple 3)   (Temple 4)
 
Konsenji   Dainichiji
     
(Temple 5)   (Temple 6)
 
Jizoji   Anrakuji
     
(Temple 7)   (Temple 8)
 
Jurakuji   Kumadaniji
     
(Temple 9)   (Temple 10)
 
Horinji   Kirihataji
     
(Temple 11)   (Temple 12)
 
Fujiidera   Shosanji
     
(Temple 13)   (Temple 14)
 
Dainichiji   Jorakuji
     
(Temple 15)   (Temple 16)
 
Kokubunji   Kannonji
     
(Temple 17)   (Temple 18)
 
Idoji   Onzanji
     
(Temple 19)   (Temple 20)
 
Tatsueji   Kakurinji
     
(Temple 21)   (Temple 22)
 
Tairyuji   Byodoji
     
(Temple 23)    
   
Yakuoji    

Kochi Prefecture
(Temple 24)   (Temple 25)   (Temple 26)   (Temple 27)   (Temple 28)
       
Hotsumisakiji   Shinshoji   Kongochoji   Konomineji   Dainichiji
                 
(Temple 29)   (Temple 30)   (Temple 31)   (Temple 32)   (Temple 33)
       
Kokubunji   Zenrakuji   Chikurinji   Zenjibuji   Sekkeiji
                 
(Temple 34)   (Temple 35)   (Temple 36)   (Temple 37)   (Temple 38)
       
Tanemaji   Kiyotakiji   Shoryuji   Iwamotoji   Kongofukuji
                 
(Temple 39)                
               
Enkoji                

Kochi Prefecture
(Temple 24)   (Temple 25)   (Temple 26)   (Temple 27)
     
Hotsumisakiji   Shinshoji   Kongochoji   Konomineji
             
(Temple 28)   (Temple 29)   (Temple 30)   (Temple 31)
     
Dainichiji   Kokubunji   Zenrakuji   Chikurinji
             
(Temple 32)   (Temple 33)   (Temple 34)   (Temple 35)
     
Zenjibuji   Sekkeiji   Tanemaji   Kiyotakiji
             
(Temple 36)   (Temple 37)   (Temple 38)   (Temple 39)
     
Shoryuji   Iwamotoji   Kongofukuji   Enkoji

Kochi Prefecture
(Temple 24)   (Temple 25)
 
Hotsumisakiji   Shinshoji
     
(Temple 26)   (Temple 27)
 
Kongochoji   Konomineji
     
(Temple 28)   (Temple 29)
 
Dainichiji   Kokubunji
     
(Temple 30)   (Temple 31)
 
Zenrakuji   Chikurinji
     
(Temple 32)   (Temple 33)
 
Zenjibuji   Sekkeiji
     
(Temple 34)   (Temple 35)
 
Tanemaji   Kiyotakiji
     
(Temple 36)   (Temple 37)
 
Shoryuji   Iwamotoji
     
(Temple 38)   (Temple 39)
 
Kongofukuji   Enkoji

Ehime Prefecture
(Temple 40)   (Temple 41)   (Temple 42)   (Temple 43)   (Temple 44)
       
Kanjizaiji   Ryukoji   Butsumokuji   Meisekiji   Daihoji
                 
(Temple 45)   (Temple 46)   (Temple 47)   (Temple 48)   (Temple 49)
       
Iwayaji   Joruriji   Yasakaji   Sairinji   Jodoji
                 
(Temple 50)   (Temple 51)   (Temple 52)   (Temple 53)   (Temple 54)
       
Hantaji   Ishiteji   Taisanji   Enmyoji   Enmeiji
                 
(Temple 55)   (Temple 56)   (Temple 57)   (Temple 58)   (Temple 59)
       
Nankobo   Taisanji   Eifukuji   Senyuji   Kokubunji
                 
(Temple 60)   (Temple 61)   (Temple 62)   (Temple 63)   (Temple 64)
       
Yokomineji   Ko-onji   Kojuji   Kichijoji   Maegamiji
                 
(Temple 65)                
               
Sankakuji                

Ehime Prefecture
(Temple 40)   (Temple 41)   (Temple 42)   (Temple 43)
     
Kanjizaiji   Ryukoji   Butsumokuji   Meisekiji
             
(Temple 44)   (Temple 45)   (Temple 46)   (Temple 47)
     
Daihoji   Iwayaji   Joruriji   Yasakaji
             
(Temple 48)   (Temple 49)   (Temple 50)   (Temple 51)
     
Sairinji   Jodoji   Hantaji   Ishiteji
             
(Temple 52)   (Temple 53)   (Temple 54)   (Temple 55)
     
Taisanji   Enmyoji   Enmeiji   Nankobo
             
(Temple 56)   (Temple 57)   (Temple 58)   (Temple 59)
     
Taisanji   Eifukuji   Senyuji   Kokubunji
             
(Temple 60)   (Temple 61)   (Temple 62)   (Temple 63)
     
Yokomineji   Ko-onji   Kojuji   Kichijoji
             
(Temple 64)   (Temple 65)        
         
Maegamiji   Sankakuji        

Ehime Prefecture
(Temple 40)   (Temple 41)
 
Kanjizaiji   Ryukoji
     
(Temple 42)   (Temple 43)
 
Butsumokuji   Meisekiji
     
(Temple 44)   (Temple 45)
 
Daihoji   Iwayaji
     
(Temple 46)   (Temple 47)
 
Joruriji   Yasakaji
     
(Temple 48)   (Temple 49)
 
Sairinji   Jodoji
     
(Temple 50)   (Temple 51)
 
Hantaji   Ishiteji
     
(Temple 52)   (Temple 53)
 
Taisanji   Enmyoji
     
(Temple 54)   (Temple 55)
 
Enmeiji   Nankobo
     
(Temple 56)   (Temple 57)
 
Taisanji   Eifukuji
     
(Temple 58)   (Temple 59)
 
Senyuji   Kokubunji
     
(Temple 60)   (Temple 61)
 
Yokomineji   Ko-onji
     
(Temple 62)   (Temple 63)
 
Kojuji   Kichijoji
     
(Temple 64)   (Temple 65)
 
Maegamiji   Sankakuji

Kagawa Prefecture
(Temple 66)   (Temple 67)   (Temple 68)   (Temple 69)   (Temple 70)
       
Unpenji   Daikoji   Jinnein   Kannonji   Motoyamaji
                 
(Temple 71)   (Temple 72)   (Temple 73)   (Temple 74)   (Temple 75)
       
Iyadaniji   Mandaraji   Shusshakaji   Kosanji   Zentsuji
                 
(Temple 76)   (Temple 77)   (Temple 78)   (Temple 79)   (Temple 80)
       
Konzoji   Doryuji   Goshoji   Tennoji   Kokubunji
                 
(Temple 81)   (Temple 82)   (Temple 83)   (Temple 84)   (Temple 85)
       
Shiromineji   Negoroji   Ichinomiyaji   Yashimaji   Yakuriji
                 
(Temple 86)   (Temple 87)   (Temple 88)        
           
Shidoji   Nagaoji   Okuboji        

Kagawa Prefecture
(Temple 66)   (Temple 67)   (Temple 68)   (Temple 69)
     
Unpenji   Daikoji   Jinnein   Kannonji
             
(Temple 70)   (Temple 71)   (Temple 72)   (Temple 73)
     
Motoyamaji   Iyadaniji   Mandaraji   Shusshakaji
             
(Temple 74)   (Temple 75)   (Temple 76)   (Temple 77)
     
Kosanji   Zentsuji   Konzoji   Doryuji
             
(Temple 78)   (Temple 79)   (Temple 80)   (Temple 81)
     
Goshoji   Tennoji   Kokubunji   Shiromineji
             
(Temple 82)   (Temple 83)   (Temple 84)   (Temple 85)
     
Negoroji   Ichinomiyaji   Yashimaji   Yakuriji
             
(Temple 86)   (Temple 87)   (Temple 88)    
       
Shidoji   Nagaoji   Okuboji    

Kagawa Prefecture
(Temple 66)   (Temple 67)
 
Unpenji   Daikoji
     
(Temple 68)   (Temple 69)
 
Jinnein   Kannonji
     
(Temple 70)   (Temple 71)
 
Motoyamaji   Iyadaniji
     
(Temple 72)   (Temple 73)
 
Mandaraji   Shusshakaji
     
(Temple 74)   (Temple 75)
 
Kosanji   Zentsuji
     
(Temple 76)   (Temple 77)
 
Konzoji   Doryuji
     
(Temple 78)   (Temple 79)
 
Goshoji   Tennoji
     
(Temple 80)   (Temple 81)
 
Kokubunji   Shiromineji
     
(Temple 82)   (Temple 83)
 
Negoroji   Ichinomiyaji
     
(Temple 84)   (Temple 85)
 
Yashimaji   Yakuriji
     
(Temple 86)   (Temple 87)
 
Shidoji   Nagaoji
     
(Temple 88)    
   
Okuboji    


MENU